UBND huyện vừa ban hành kế hoạch Năm ATGT 2021 với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông, làm giảm ít nhất 5% số người chết so với năm 2020, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Kế hoạch đề ra 6 giải pháp trọng tâm cần thực hiện; trong đó chú trọng việc bổ sung các mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp huyện, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

Để đạt được mục đích, ngoài các giải pháp trọng tâm, kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện.

                                                                                                      NGỌC CƯỜNG