Xã  Ea Bar  được thành lập vào năm 1986. Diện tích xã Ea Bar là 101,59 km, dân số năm 2021 là..... Mã hành chính 2225, là xã miền núi nằm về hướng Tây Bắc dọc theo Quốc lộ 19c, cách trung tâm thị trấn của huyện Sông Hinh là 20km.

Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc (gồm 08 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường
học, 01 chi bộ Y tế, 01 chi bộ Quân sự) với ..... đảng viên đang tham gia sinh
hoạt, trong đó đảng viên chính thức ......đ/c, đảng viên dự bị .....đ/c. ..... 48 đảng
viên nữ và ......đảng viên là người dân tộc thiểu số. Ban Chỉ huy Quân sự xã
gồm có....... đồng chí; thôn đội trưởng gồm có ........ đ/c. Hệ thống chính trị từ xã đến
thôn không ngừng được củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhờ những mặt thuận lợi cơ bản như: chi bộ quân sự có cấp ủy, tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm bí thư chi bộ, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công tác QP, QS địa phương hàng năm.
Trong những năm qua địa phương còn gặp nhiều khó khăn như: Giá cả
thị trường của một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, thời tiết còn nhiều diễn biến
phức tạp đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân…Nhưng
được sự quan tâm giúp đỡ các ngành chức năng, sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, có
sự đoàn kết thống nhất cao trong các ban ngành, đoàn thể xã và sự năng động
sáng tạo, của mỗi cán bộ, đảng viên đã thực hiện thắng lợi trên mọi lĩnh vực đời
sống xã hội mà nghị quyết đã đề ra; Vay vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm
nghèo giảm, sự nghiệp giáo dục, y tế, TDTT, công tác đền ơn đáp nghĩa và
chăm lo đời sống các đối tượng chính sách được quan tâm và thực hiện tốt; tình
hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được
củng cố; Hệ thống chính trị từ xã đến cán bộ thôn buôn luôn được kiện toàn. Từ
đó đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.