Theo kế hoạch, thứ 6 ngày 12/5 tới, Hội Nông dân huyện Sông Hinh tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ (2023-2028).

Đại hội lần này triệu tập 150 đại biểu, trong đó đại biểu được bầu từ cấp cơ sở là 123 đại biểu, chiếm 82%, 21 đại biểu đương nhiên, chiếm 14%, 06 đại biểu chỉ định, chiếm 4%; 11 đại biểu cấp huyện, 139 đại biểu cấp cơ sở; 100 đại biểu nam, 50 đại biểu nữ. 96 đại biểu là cán bộ Hội, 03 đại biểu là Huyện ủy viên, 04 đại biểu là Đảng ủy viên, 85 đại biểu là đảng viên, 42 đại biểu quần chúng; 23 đại biểu là đại biểu HĐND các cấp, 10 đại biểu đại diện nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 61 đại biểu người dân tộc thiểu số, 9 đại biểu thuộc thành phần tôn giáo.

Về trình độ, có 02 đại biểu thạc sỹ, 52 đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học. 06 đại biểu cao cấp chính trị, 34 đại biểu trung cấp chính chính trị, 30 đại biểu sơ cấp chính trị. Độ tuổi bình quân đại biểu là 44, trong đó ít tuổi nhất là 27 tuổi, cao tuổi nhất là 61 tuổi, nhóm tuổi 31-40 là nhiều nhất với 58 đại biểu.

Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay.