Ban chỉ huy Quân sự xã huấn luyện dân quân năm 2020