Ngày 04/06/2021 UBDN xã Ea Bar phối hợp với Phòng VHTT huyện Sông Hinh tổ chức tập huấn khai thác sử dụng trang thông tin điện tử xã.

Ngày 04/06/2021 UBDN xã Ea Bar phối hợp với Phòng VHTT huyện Sông Hinh tổ chức tập huấn khai thác sử dụng trang thông tin điện tử xã.

Quan cảnh buổi tập huấn ngày 04/06/2021