Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 ban Hành Nghị quyết Ban hành Quy định chi tiết một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 ban Hành Nghị quyết Ban hành Quy định chi tiết một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Yên