Buôn Mả Vôi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư